Хай Мед Тех

Хай Мед Тех

Хай Мед Тех e динамично развиваща се българска инженерно-консултантска компания с изявени интереси в областта на екологията, геологията и устойчивото развитие. Компанията е създадена през 2008 г. и е базирана в София. Мотото на Хай Мед Тех е "защита на хората, собствеността и околната среда”, а ключова цел на дружеството е разработването и приложението на рационални и чисти техологии за подобряване качеството на въздуха, почвите и водите чрез внедряването на устойчиви технологии за развитие, базирани на оптимизиране на разходите, висока производителност на труда,здравословна работна среда, грижи за невъзобновяемите ресурси и политика на иновативни екологични технологии в съответствие с европейските и световни стандарти.

Да си отговорен към природата е въпрос на поведение и ценности, които създават условия за здравословен и пълноценен живот за обществото, т.е. ангажираност с идеята за чисто и здравословно бъдеще, чист въздух, вода, почви, хармонична среда за живот.

Това важи в пълна сила за Хай Мед Тех – като екологична консултантска и инвестиционна компания, специализирана в разработването на екологични решения за производителите на енергийни ресурси, индустриалната дейност и селското стопанство Хай Мед Тех осигурява широк спектър от дейности за рекултивация, рехабилитация и възстановяване на земи, включително замърсени и изоставени такива след добив на ресурси или резултат на урбанизация и предлага високоефективни, иновативни услуги за рециклиране и управление на отпадъците на корпоративни и правителствени институции, както и на местни власти.

Хай Мед Тех работи в партньорство с клиентите си, за да увеличи нивата на рециклиране, да намали битовите отпадъци и за да се подобри чистотата на ландшафта. 

Между целите на компанията са още: създаване на заетост, внедряване на иновации и увеличаване енергийната ефективност на нейните бизнес начинания.

Хай Мед Тех реализира своите цели и насърчава устойчивостта чрез непрекъснато развитие на разнообразни екологично отговорни бизнес практики и консултантски услуги. За Хай Мед Тех системата за управление на околната среда е част от системата за фирмено управление.

След години на усилна дейност за обработка на минни полета чрез използването на варовик за третиране на промишлени отпадъци, компанията се фокусира върху рекултивация на мащабни минни терени и разработка на екологични рибовъдните стопанства с екстензивни методи край Бургаското езеро с цел екологично използване на природните ресурси.

В световен мащаб производството на аквакултури бележи бързо разрастване през последните 10 години, но в Европа темповете са  много по-бавни в сравнение с другите  континенти, а повече от половината  европейска продукция идва от страни извън ЕС. Поради това развитието на  сектора е основен приоритет в политиката на ЕС.

Рибарниците от Риборазвъдното стопанство “Бургаско езеро“ на Хай Мед Тех са разположени в Черноморския биогеографски район, край Бургаското езеро Вая, което е е включено в Европейската екологична мрежа Натура 2000 като защитена зона за опазване на дивите птици и е Влажна зона с международно значение съгласно Рамсарската конвенция. На територията са записани няколко вида животни, намиращи се в червения списък на IUCN – 5 безгръбначни, 4 риби, 4 земноводни, 3 влечуги, 5 птици и 3 бозайника. Мястото осигурява подходящи местообитания за  262 вида птици, от които 135 вида, защитени от Директивата за природата и 2 вида, защитени от Директивата за местообитанията.

Общата площ на риборазвъдното стопанство “Бургаско езеро“  е 586 дка. Отглеждат се топлолюбиви видове риби: шаран, толстолоб, бял амур, щука, сом, лин, бяла риба и др. с екстензивни методи. Приоритетна ос в дейността е въз основа на модерна материална база да се формира ихтиофауна от ценни видове риби и се организира ефективен риболов. Наред с това стои важна екологична мисия пред Риборазвъдното стопанство и Бургаското езеро, които са от международно значение за запазване на площта и естественото състояние на природните местообитания на видовете, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата. Фирма Хай Мед Тех разполага с производствена база, специализирано оборудване и транспорт, и при необходимост влага средства и усилия за възстановяване площта и естественото състояние на природните местообитания, както и на популациите на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената територия край Бургас и предоставя възможности за научни изследвания, образователна дейност, екологичен мониторинг и екотуризъм.

От 2010 година Хай Мед Тех е пълноправен член на Българска търговско-промишлена палата и Българска стопанска камара

Компания Хай Мед Тех поддържа екип от висококвалифицирани, компетентни и мотивирани специалисти, като изисква от всеки свой служител да осъзнава важността на действията си по отношение удовлетворяването на изискванията на клиентите и повишаване  просперитета на компанията. Създадена е среда на добро сътрудничество и доверие между служителите и ръководителите в дружеството, а консултанти на фирмата са специалисти по околната среда и геолози, членове на Българската академия на науките и Българската търговско-промишлена камара.

Какви са предимствата да се работи с Хай Мед Тех :

  • Качествени проучвания – гаранция за оптимален избор и осигурено финансиране;
  • Постигане на реални ползи чрез силен фокус върху резултатите;
  • Строго управление за достигането на основните цели и спазването на графиците, така че да се предоставят навременно конкретни резултати;
  • Работа в тясно сътрудничество с клиента при вземането на критични решения и същевременно  придържане към обективна и независима гледна точка;
  • Политика за избор на най-подходящия екип за проекта –определяне на  най-квалифицираните и опитни експерти, за да се  отговори на потребностите на клиента;
  • Специализирани методологии и средства –специалистите на Хай Мед Тех са обучени и оборудвани с доказани методи и средства на световно ниво. Това означава, че клиентът може да извлече максимална полза от техния опит ;
  • Като организация която напълно съзнава своята отговорност по защита на околната среда, Хай Мед Тех вярва, че светът трябва да бъде съхранен като подходящо място, в което ще живеят бъдещите поколения.

С комбинирания си опит в бизнес и консултиране, Хай Мед Тех повишава ефективността, рентабилността и конкурентоспособността си с всеки изминал ден и заявява своите намерения да разширява позициите си не само в България, но и в региона, в доказателство, че историята  на успеха продължава.