Авео консултинг

Авео консултинг

Заедно да направим повече! Авео консултинг предлага разнообразни решения в сферата на сливанията и придобиванията, капиталовите инвестиции, недвижимите имоти, управлението на проекти и управлението на фондове. Авео консултинг е доказан партньор в елиминирането на потенциални проблеми, които могат да уронят престижа на фирмата/ организацията или да доведат до санкции.

Авео консултинг подпомага управлението и контрола на  дадена фирма/организация, спазването на законовите задължения, намалява разходите и подобрява ефикасността на труда, чрез дефиниране, установяване, прилагане, преглед, мониторинг, поддръжка и подобряване на финансовата система за управление на фирмата в контекста на общите за дадената фирма/организация бизнес рискове.

Една от най-важните цели в дейността на Авео консултинг е подпомагането на българските фирми/ организации в процеса на прилагане изискванията на Европейския съюз, за да бъдат конкурентоспособни те на европейския и световен пазар

Авео консултинг подпомага подготовката на документация за кандидатстване за финансиране по донорски програми, за общини, предприятия, неправителствени организации и други потенциални клиенти и партньори, които желаят да финансират научно-изследователски, инвестиционни или иновативни проекти в областта на ВЕИ.

Авео консултинг  има голям опит в осигуряване на финансиране и управление  на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) със средства от национални, европейски и международни програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Главният офис на  фирмата е базиран в София, България с представителства във всички региони на страната.

Приоритетни оси  в дейността на компанията са:

  • Счетоводни услуги
  • Развитие на фирмите/ организациите, базирано на знанието и иновационни дейности;
  • Повишаване ефективността на фирмите/ организациите и развитие на благоприятна бизнес среда;
  • Финансови ресурси за развитие на фирмите/ организациите;
  • Укрепване на международните пазарни позиции на българските фирми/ организации;
  • Техническа помощ.

Водещите принципи в дейността на Авео консултинг са:

  • Непрекъснатото и целенасочено усъвършенстване на предлаганата услуга;
  • Пълното разбиране и представяне на изискванията на клиента и на всички законови и нормативни изисквания, както и тяхното спазване;
  • Помощ при ориентирането на клиента в новостите, в т.ч. европейските нормативни изисквания и тяхното прилагане;
  • Гарантиране и опазване на фирмената тайна и независимост;

Убеденост, че дейността на Авео консултинг допринася българският бизнес да добива все по-конкурентни позиции спрямо световния.

Дейности и услуги:

А/Счетоводни услуги

Б/ Финансово, кредитно и инвестиционно консултиране

В/ Кандидатстване по европейски програми

Г/ Внедряване на системи за управление

Д/ Енергийна ефективност и ВЕИ  

Екипът на Авео консултинг  се състои от висококвалифицирани консултант-специалисти с доказан практически опит по системи за управление и финансово, кредитно и инвестиционно консултиране с различни професионални квалификации във всички отрасли. Когато вземат решения, те се водят от стремежа си да удовлетворят клиентите и предлагат компетентна консултантска помощ, доказала своята ефективност и полза чрез подход, основан на индивидуални решения на проблемите на конкретния клиент.