Лацио Коструционе

Лацио Коструционе

“ЛАЦИО КОСТРУЦИОНЕ” е българска индустриална компания, извършваща консултантска, експертна и инженерна дейност в сектори със стратегическо значение за икономиката на страната и жизненоважни за ежедневието ни- управление на активи в областта на геологията, екологията и устойчивото развитие.

Създадена в София, тя първоначално насочва своята дейност към консултантски и експертни услуги за български и чуждестранни компании, чиито интереси са свързани с експлоатацията на находища в страната. В резултат на натрупания опит и контакти, Лацио Коструционе разширява полето на своята деятелност и развива повече от 10 години дейност в областта на търсенето и проучването на нерудни, строителни материали и минерални суровини, инвестира също в технологии за намаляване въздействието върху околната среда и оползотворяне на алтернативни енергийни ресурси чрез събиране, обработка и рециклиране на шлака, клинкер и други промишлени отпадъчни материали. В дейността си Лацио Коструционе се стреми към изграждане на стабилна система за управление на околната среда, прилагане на измерими стандарти и системи за отчетност. Лацио Коструционе е специализирана и в рекултивация на открито рудници и тяхното екологично съхранение.

Лацио Коструционе поддържа постоянен ангажимент за предоставяне на най-надеждни услуги, ефективен процес, конкурентни цени, екологично съответствие и висококачествен продукт. Като част от този ангажимент компанията непрекъснато инвестира в подобряване на съоръженията, технологиите и начина на правене на бизнес. Политиката на Лацио Коструционе относно околната среда има за цел да осигури едновременно ефикасен бизнес, ефективен контрол на разходите, пестене на енергия и намаляване на вредните емисии. Гъвкавостта и уменията за бързо реагиране при динамични условия, прави Лацио Коструционе предпочитан партньор за много фирми и компании.

Лацио Коструционе провежда консултантски, експертни, инженерни, производствени и търговски дейности в следните главни направления:

 • Търсене, проучване, добив и маркетинг на нерудни, кариерни материали и минерални суровини ;
 • Намаляване въздействието върху околната среда и оползотворяне на алтернативни енергийни ресурси;
 • Инженерно-геоложки проучвания и изследвания, свързани с оценка на природния риск;
 • Предпроектни и проектни проучвания за минно-добивната промишленост;
 • Природосъобразно управление на минни и промишлени отпадъци;
 • Консултантски и експертни дейности в областта на околната среда за  индустриални и минни обекти;
 • Консултации и експертни дейности в областта на националното законодателство,  свързано с проучване и добив в националната минната промишленост.

Водещите принципи в дейността на Лацио Коструционе са:

 • Осигуряване на високо качество и професионализъм  в дейностите си чрез вземане на най-точните инженерни, технически и управленски решения и постигане на оптимална производителност, съчетана с приемлива цена на произведения продукт, за да  се гарантира удовлетвореността на клиентите във всички аспекти и етапи на сътрудничеството;
 • Ефективно използване на ресурсите (вода, енергия, суровини, спомагателни материали и горива);
 • Реализиране на гъвкави схеми за финансиране на проекти;
 • Прилагане на мерки за опазване на въздуха, водите и почвите;
 • Предотвратяване, оползотворяване и/или обезвреждане на генерираните отпадъци;
 • Прилагане на система за управление на околната среда, базирана на точни и ясни стандарти.

Лацио Коструционе сътрудничи с над 40 висококвалифицирани експерти от различни университети и институти на БАН. Те могат да бъдат мобилизирани и наети на краткосрочни договори за изпълнението на различни големи проекти.

Лацио Коструционе е представител на модерния бизнес в България и се отнася с отговорност към околната среда и социалните проблеми на регионите, на чиито територии развива дейност. Сериозни инвестиции се правят не само в нови производства, технологии, машини и опазване на околната среда, но и в дейности по повишаване на квалификацията на служителите – най-ценния капитал на Лацио Коструционе.